คณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที

วาระปี 2020 – 2022

คุณนิติ เมฆหมอก

นายกสมาคมไทยไอโอที

คุณสุทัด ครองชนม์

อุปนายกสมาคม

คุณปวิณ วรพฤกษ์

อุปนายกสมาคม

คุณปรัชญา อินทรานุปกรณ์

อุปนายกสมาคม

คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง

เลขาธิการสมาคม

คุณอัครพล สุขตา

กรรมการบริหารและเหรัญญิก

คุณโอม ศิวะดิตถ์

กรรมการสมาคมไทยไอโอที

คุณพรศักดิ์ หาญวรวงศ์ชัย

กรรมการสมาคมไทยไอโอที

คุณการุณ หงษ์สืบชาติ

นายทะเบียนสมาคมไทยไอโอที

คุณอาคม ไทยเจริญ

กรรมการบริหารและปฎิคม