รายชื่อคณะกรรมการ

วาระปี 2020-2022

คุณนิติ เมฆหมอก

นายกสมาคม

คุณสุทัด ครองชนม์

อุปนายกสมาคม

คุณวิสันติ์ อาชาเดโชพล

อุปนายกสมาคม

คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี

อุปนายกสมาคม

คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง

เลขาธิการสมาคม

คุณอัครพล สุขตา

คณะกรรมการ

คุณเอกรัฐ วิภาณุรัตน์

คณะกรรมการ

คุณสาธิต สารทพันธ์

คณะกรรมการ

คุณปวิณ วรพฤกษ์

คณะกรรมการ

คุณอาคม ไทยเจริญ

คณะกรรมการ

คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง

ผู้จัดการสมาคมไทยไอโอที