เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของสมาคมไทยไอโอที

 

  1. เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก รับรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา และนักประดิษฐ์ไทย ในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยเทคโนโลยีไอโอที และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการใช้งานได้จริง
  2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัย พัฒนา และการผลิต ของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถวิจัย พัฒนา และผลิต ชิ้นส่วนอุปกรณ์ Hardware และ Software สำหรับรองรับเทคโนโลยี ไอโอที และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้า และ การบริการ ของประเทศไทย
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้า และ การบริการ ของประเทศไทย กับนักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ

เป้าหมายของสมาคมในปี 2020 – 2021

 

1. สามารถพันธมิตรเครือข่ายด้านเทคโนโลยีไอโอทีทั้งในและต่างประเทศ

2. เป็นผู้จัดงานวิชาการระดับนานาชาตด้านไอโอที

3. สร้างโครงการที่ส่งผลต่อพัฒนาสังคมและเทคโนโลยีของประเทศ

เป้าหมายของสมาคมในปี 2021 – 2022

 

1. จัดงาน Expo ระดับนานาชาติด้านไอโอทีประจำปี

2. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไอโอทีในประเทศ

เป้าหมายของสมาคมในปี 2020 – 2021

1. สามารถพันธมิตรเครือข่ายด้านเทคโนโลยีไอโอทีทั้งในและต่างประเทศ

2. เป็นผู้จัดงานวิชาการระดับนานาชาตด้านไอโอที

3. สร้างโครงการที่ส่งผลต่อพัฒนาสังคมและเทคโนโลยีของประเทศ

เป้าหมายของสมาคมในปี 2021 – 2022

1. จัดงาน Expo ระดับนานาชาติด้านไอโอทีประจำปี

2. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไอโอทีในประเทศ