สมาคมไทยไอโอทีและสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมปรึกษา การพัฒนาการศึกษา เรียนรู้ อบรมทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมไทยไอโอที ได้รับเกียรติจาก คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด อุปนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ปรึกษา ความร่วมมือในการพัฒนา การศึกษา เรียนรู้ อบรม ทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาสำหรับประชาชน ที่สนใจ ทุกๆกลุ่ม โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อวางกรอบและดำเนินการต่อไป