จากรุ่นสู่รุ่น..ส่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

19 มี.ค. 63 : คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมไทยไอโอที และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอทีและที่ปรึกษาทุกท่านที่ช่วยผลักดันสมาคมไทยไอโอที เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย