คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ “The Impact of IoT” ในงานสัมมนา “Cyber Tech 2020 : Challenging in IoT”

คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที บรรยายหัวข้อ “The Impact of IoT” เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เทคโนโลยี IoT ที่ส่งผลต่อภาพรวม ณ ปัจจุบัน ในงานสัมมนา “Cyber Tech 2020 : Challenging in IoT” วันที่ 9 มี.ค. 2563 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดยนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)