Welcome to Thai IoT Association

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมไทยไอโอที

IoT คือ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ทั่วโลกจะมีอุปกรณ์ IoT

50,000 ล้านชิ้น ในปี 2020

อุปกรณ์ IoT จะอยู่รอบตัว

เราตลอด 24 ชั่วโมง

IoT จะพลิกโฉมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

RECENT ACTIVITY

เป้าหมายของเรา

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก รับรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา และนักประดิษฐ์ไทย ในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยเทคโนโลยีไอโอที และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการใช้งานได้จริง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัย พัฒนา และการผลิต ของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถวิจัย พัฒนา และผลิต ชิ้นส่วนอุปกรณ์ Hardware และ Software สำหรับรองรับเทคโนโลยี ไอโอที และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้า และ การบริการ ของประเทศไทย

เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้า และ การบริการ ของประเทศไทย กับนักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ

สมัครเข้าร่วม Thai IoT Association

เพื่อสร้าง Network ด้าน IoT Technology ร่วมกัน