รายชื่อสมาชิกสามัญ

 

No. Member No. ชื่อ
1 18070001 Acentech Co., Ltd.
2 18040002 Synergy Group Co., Ltd.
3 18040003 Kit Development Co., Ltd.
4 18040004 นายอาคม ไทยเจริญ
5 18040005 MV Communication Co., Ltd.
6 18040006 AMR Asia Co., Ltd.
7 18040007 EDI Siam Co., Ltd.
8 18040008 Sirivatana Security Print Co., Ltd.
9 18050009 CommExpress (Thailand) Co., Ltd.
10 18050010 Plannet Communication Asia Plc.
11 18050011 Farm D Asia Co., Ltd.
12 18050012 Jarton Group Co. , Ltd.
13 18050013 G Able Co., Ltd.
14 18050014 ดร. สมรักษ์ เพชรชาตรี
15 18060015 Platt Nera Co., Ltd.
16 18060016 นายพิเชษฐ์ ร่วมสมัคร
17 18060017 นายรังสรรค์ คชรัตน์
18 18060018 I Two Enterprise Co., Ltd.
19 18060019 Nakra Microtek Co.,Ltd.
20 18060020 Centro Vision Co., Ltd.
21 18070021 Thai Transmittion Industry Co., Ltd.
22 18070022 Score Solutions Co., Ltd.
23 18070023 Tech Logistic Enterprise Co., Ltd.
24 18070024 KGTECH  Limiited Part.
25 18070025 Real Time Solutions Co., Ltd.
26 18070026 Code Connext Co., Ltd.
27 18040027 MetroLife(Thailand) Co., Ltd.
28 18070028 Match Point Technology Co., Ltd.
29 18070029 Impact Engineering Co., Ltd.
30 18070030 Fling Co., Ltd.
31 18070031 Abhisak Chonchanakul
32 18070032 นายสนั่น ไชยมีสุข
33 18070033 นายณัฏฐ์ คำเอี่ยม
34 18070034 Red Cable Co.,Ltd.
35 18070035 Scada Automation Co.,Ltd.
36 18070036 WE-EF Lighting Co.,Ltd.
37 18070037 นายเลอศักดิ์ เนื่องจำนงค์
38 18070038 Digital Com Co.,Ltd.
39 18070039 นายวันพีช สร้อยระย้า
40 18070040 นางสาวพิรุณ หวังขจรกิจ
41 18070041 HIP Global Co.,Ltd.
42 18080042 นายเจริญชัย เหลืองอ่อน
43 18080043 Point IT Co.,Ltd.
44 18080044 Multiengineering and consualtant Co.,Ltd.
45 18080045 Digital Focus Co.,Ltd.
46 18080046 Internet of  Things Co., Ltd.
47 18080047 VST ECS (Thailand) Co.,Ltd.
48 18080048 Forth Corporation Public Co.,Ltd.
49 18080049 PZent Technology Co.,Ltd.
50 18080050 Codekit Innovation Co.,Ltd.
51 18080051 Advanced Business Solutions and Services Co.,Ltd.
52 18080052 Ubiversity Co.,Ltd.
53 18080053 Doing Less  Getting More Co.,Ltd.
54 18080054 Classwin Co.,Ltd.
55 18080055 Internships Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
56 18080056 Hua Wei Technology (Thailand) Co.,Ltd.
57 18080057 Codekids Co.,Ltd.
58 18080058 W.J.Technology Co.,Ltd.
59 18080059 Visual EDX Co.,Ltd.
60 18080060 Jumbo Electronics Co.,Ltd.
61 18080061 Nippon Sysite.co.,Ltd.
62 18090062 นายโชคยิ่ง พิทักษากร
63 18090063 นายประวิทย์ อินชูพงษ์
64 18090064 นายทัศไนย คนึงเหตุ
65 18090065 Tevada Corp Co., Ltd.
66 18090066 นายวัชร สุขคะ
67 18090067 Metero Systems Corporation public Company Limited
68 18090068 นางสาวขวัญจิต สุดสวัสดิ์
69 18090069 ENTECH ASSOCIATE CO.,LTD.
70 18100070 นายตะวัน ซ้ายเกลี้ยง
71 18100071 นายนัฐพล  ค่อยประเสริญ
72 18100072 Freewave Technologies Inc.
73 18080073 Planet Navapipat Co., Ltd.
74 18090074 นายปฐมพงศ์ วาระนุช
75 18110075 SmartTech(Thailand) Co., Ltd.
76 18110076 Lighting&Equipment Public Company Limited
77 18120077 DTAC Trinet Co., Ltd.
78 18120078 Metro Connect Co., Ltd
79 18120079 OpenLandScape Co., Ltd.
80 18120080 Microsoft (Thailand) Co., Ltd.
81 18120081 นายสุพจน์ ชาติศรี
82 18120082 นายปรัชญ์ญาพล  ไวทยกุล
83 19010083 Phillips Electronics (Thailand) Ltd.
84 19020084 PTT Digital Solution Co., ltd.
85 19020085 I-Skynetone Co., Ltd.
86 19030086   นายเทพฤทธิ์  พระเทพ
87 19030087 STelligence Company Limited
88 19030088 Nova Green Power System Co., Ltd
89 19030089 Thai Industry Platform Co., Ltd.
90 19030090  Versed Automation System Co., Ltd.
91 19040091 นายธัญญา  บุญเรืองรอง
92 19060092 KIJWISAI  Co., Ltd.
93 19060093 นายอรชุน สกุลวงศ์
94 19070094 Intel Microelectronics (Thailand)  Limited
95 19070095 Multi Innovation Engineer Co., Ltd.
96 19070096 คุณศีตภา รุจิเกียรติกำจร
97 19070097 คุณณัฐชัย วัชราภินชัย
98 19070098 บริษัท ไอ โอเพน จำกัด
99 19080099 คุณธาดา อรรถวุฒิศิลป์
100 19080100 คุณธนินทร์ น้อยรังษี
101 19080101 Durian Corporation Company Limited
102 19080102 Advanced Information Technology Public Co.,Ltd.
103 19080103 WIRELESS SOLUTION ASIA CO.,LTD
104 19080104 Anywhere Networks
105 19080105 Mileshift Robotics Co.,Ltd
106 19090106 Blue Sharp Co., Ltd.
107 19090107 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
108 19090108 บริษัท เอ็มพาวเวอร์ออลล์ เอสอีเอ จำกัด
109 19090109 บริษัท คิว เวฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
110 19090110 นายอาทร  มนูญพร
111 19090111 DDCONNECT CO.LTD.
112 19090112 นายอธิวัชร อารีนิจ
113 19100113 Energy IoT Company Limited
114 19100114 Kanok product Co., LTD.
115 19100115 นายสำเริง จันทร์ลมูล
116 19090116 FARM(THAILAND) Co.,Ltd


  

 รายชื่อสมาชิกวิสามัญ

 

No. Member No. ชื่อ
1 18000001 ARIP Public Company Limited
2 18000002 นายสำราญ ไชยคำวัง
3 18000003 นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
4 18000004 นายกฤษฎา เฉลิมสุข
5 18000005 นายประจักษ์ เฉิดโฉม
6 18000006 อาจารย์ตุลย์ ไตรยสรรค์
7 18000007 อาจารย์อนุชาติ ทัศนวิบูลย์
8 18000008 นายพิพัฒน์  ก้องกิจกุล
9 18000009 นายชนะธิป  ธำรงวิทยภาคย์
10 18000010 นายวันชัย ขันตี
11 19000011 นายณัฎฐ์   ตั้งปรีชาพาณิชย์
12 19000012 รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
13 19000013 ผศ.ศิวัฒน์ กมลคุณานนท์
14 19000014 ดร.สุรชัย ทองแก้ว
15 19000015 นายพีรพล เวทีกูล
16 19000016 นายสมโชค เรืองอิทธินันท์
17 19000017 นายวีรพจน์ พ่อลิละ
18 19000018 นางสาวจิรัฐิติ ชูตระกูล
19 19000019 นายสุจินต์  วังสุยะ
20 19000020 นายสุพัฒน์พงศ์  ไตรยะวงค์

 

พิมพ์ อีเมล