รายชื่อกรรมการสมาคมไทยไอโอที

 
 
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์
  • ตำแหน่ง นายกสมาคม
  • CEO บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์
  • ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 1
คุณนิติ เมฆหมอก
  • ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 2
คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง
  • ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคม
คุณสุทัด ครองชนม์
  • ตำแหน่ง นายทะเบียน
คุณภูธนิน ปิยาภิมุข
  • ตำแหน่ง เหรัญญิก
 

พิมพ์ อีเมล