สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมไทยไอโอที

1. สมัครเป็นคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที

2. รับข่าวสารทั่วไป รับเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนและการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมไทยไอโอที

3. เข้าร่วมกิจกรรม งานแสดงเทคโนโลยีกับสมาคมไทยไอโอทีและรับข้อเสนอสินค้า บริการพิเศษจากกลุ่มพันธมิตรรับโครงการวิจัย พัฒนา เสนอสินค้าและบริการ

ให้กับหน่วยงานที่ติดต่อผ่านสมาคมไทยไอโอที

5. เป็นตัวแทนสมาคมไทยไอโอทีประสานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. ได้รับเชิญสัมภาษณ์ เขียนบทความและถ่ายทำวิดีโอ เผยแพร่ทางสื่อออน์ไลน์ หรือช่องทางอื่นที่สมาคมฯ เห็นเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงความรู้

และการนำไปใช้งานได้จริง

7. ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ช่วยกำหนดทิศทาง ร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาเทคโนโลยี

IoT (Internet of Things) ไปด้วยกัน

สมัครสมาชิก

พิมพ์ อีเมล