THAI "IOT" INTERNATIONAL PITCHING

 

สมาคมไทยไอโอทีมีความประสงค์ที่จะจัดงานประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประทศไทยและในอาเซียน และต้องการเผยแพร่กิจกรรมด้าน IoT  ให้แพร่หลาย

โดยกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำหนดรูปแบบของงานเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International conference) ที่เน้นงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

 

พิมพ์ อีเมล