ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน

เมื่อวันที่26 กันยายน 2562 คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง เลขาธิการสมาคมเป็นตัวแทนสมาคมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงาน สมาคมไทยไอโอที สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคมไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาเสริมสร้าง Smart industrialในไทยให้เข้มแข็งและเกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

พิมพ์ อีเมล