ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากร และวิศวกรด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล IoT

" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากร และวิศวกรด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล IoT "

 

       เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากร และวิศวกรด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล IoT ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้วิศวกรทั่วประเทศ และสมาชิกทั้งสองหน่วยงานให้เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน และประเทศชาติ

 

พิมพ์ อีเมล