ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมสมาชิก สมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 

     ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมสมาชิก สมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17:30 น. ณ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  275 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โปรดลงทะเบียนร่วมประชุมได้ที่นี่    https://forms.gle/9A2F9ecoeu3qAZFNA

พิมพ์ อีเมล

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากร และวิศวกรด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล IoT

" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากร และวิศวกรด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล IoT "

 

       เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากร และวิศวกรด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล IoT ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้วิศวกรทั่วประเทศ และสมาชิกทั้งสองหน่วยงานให้เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน และประเทศชาติ

 

พิมพ์ อีเมล

“นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” ในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Agri Museum Expo 2019

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมเสวนา “นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” ในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Agri Museum Expo 2019 ณ ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

พิมพ์ อีเมล

พิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเครือข่าย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“ การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการกําลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ”

ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) และ สมาคมไทยไอโอที

       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คุณนิติ เมฆหมอก อุปนายกสมาคมไทยไอโอที ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการกําลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สมาคมไทยไอโอที

 

 

     นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development ณ ห้องประชุม พิชัยสงคราม อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยในงานครั้งนี้ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยานด้วย

 

พิมพ์ อีเมล

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมไทยไอโอที ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

" สมาคมไทยไอโอที ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมไทยไอโอที ร่วมกับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร "

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562    คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมไทยไอโอที ร่วมกับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในความร่วมมือการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม จัดสัมมนา และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และด้านอื่น ๆ   รวมถึงการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ของนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

 

พิมพ์ อีเมล