loT คือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ทั่วโลกจะมีอุปกรณ์ IoT 50,000 ล้านชิ้นในปี 2020

อุปกรณ์ IoT จะอยู่รอบตัวเราตลอด 24 ชั่วโมง

IoT จะพลิกโฉมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Thai IoT Association

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกันระหว่าง 3 สมาคม

           คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการสมาคม ร่วมประชุมกับ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2020-03-11 10:54:00

พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการใช้งานจริงในโครงการ Smart City เพื่อต่อยอดสู่อนาคต

                            วันนี้ (10 มีนาคม 2563) คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที คุณสุทัด ครองชนม์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที และคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที เข้าพบ ดร.ภาสกร ปฐมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2020-03-11 10:46:00

THAI "IOT" INTERNATIONAL PITCHING

  การจัดงานประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประทศไทยและในอาเซียน และต้องการเผยแพร่กิจกรรมด้าน IoT ให้แพร่หลาย ของสมาคมไทยไอโอที การจัดงานประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2020-01-30 06:04:53

พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการใช้งานจริงในโครงการ Smart City เพื่อต่อยอดสู่อนาคต

                         

 

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที คุณสุทัด ครองชนม์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที และคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที เข้าพบ ดร.ภาสกร ปฐมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไอโอที นำมาพัฒนาต่อยอด พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการใช้งานจริงในโครงการ Smart City และการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 

พิมพ์ อีเมล